Privatumo politika

● PIRKIMO SĄLYGOS

 • 1.Bendrosios nuostatos.
 • 1,1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau –Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis
  dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje. .1,2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus
  reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. 1,3. Pirkti el.parduotuvėje turi teisę:.fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 1,4 Nepilnamečiai nuo 14 iki18 metų amžiaus, jei turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;. juridiniai asmenys; 1,5 Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • .2, Pardavėjas, patvirtindamas taisykles,
  taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklėmis Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje. 2,1 Sutartis tarp
  Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta , kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą,
  pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą
  „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). 2,2 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra
  saugoma el. parduotuvėje.
 • 3,. Asmens duomenų apsauga. 3,1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
  užsiregistruodamas šioje. parduotuvėje t.y. įvesdamas savo duomenis.. arba svečio teisėmis t.y. be registracijos..
  Pirkėjas, užsakydamas prekes taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos
  laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių
  pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. . Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog
  pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir
  tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo
  Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų
  siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • 4 Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 4,1 Pirkėjas turi teisę
  pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje laikantis taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka. 4,2 ,Pirkėjas gali grąžinti prekę, jei ji yra nekokybiška.4,3 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje
  pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis
 • pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
 • 5,Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 5,1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el.
  parduotuvės teikiamomis paslaugomis. . Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir
  saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo
  galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 5,2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti
  Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.5,3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 6 Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai6,1 El. parduotuvė veikia visą parą, 7 dienas per savaitę.
  6.2. Sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, .pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia
  patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu. 6,3 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos
  Eur., įskaitant PVM 6,4 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 6,4,1. Atsiskaitymas naudojantis el.
  bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. .6.4.2.Atsiskaitymas banko pavedimu, kai sąskaita apmokama atsispausdinus kvitą. 6,4,3 Pirkėjui sumokėjus už prekes yra
  pradedamas užsakymo vykdymas.
 • 7,Prekių pristatymas. 7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių
  pristatymo vietą. 7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės
  pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 7.3.
  Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). 7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių
  aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra
  reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių
  pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja
  nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. 7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo
  atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl
  Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. 7.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti
  Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos ne tos prekės arba nepilna prekės
  komplektacija. 7.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame
  siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti
  dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų,
  susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
 • 8,Prekių kokybės,garantijos. 81. Prekė laikoma tinkama naudoti, jei nebuvo sudaužyta pristatant Pirkėjui,.
 • 9 Prekių grąžinimas ir keitimas.
  9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m.
  birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo
  taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių
  – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje
  http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už
  grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. 9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių
  91. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos,
  informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą,
  užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. 9.3. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja
  atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. 9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui
  tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. 9.5. Netinkamos kokybės prekės
  keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje.
 • 10,. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė. 10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už
  Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje,
  Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve. 10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo
  prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis
  asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
  10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas
  į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo
  suteikta. .10.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina tiesioginius nuostolius.
 • 11,. Rinkodara ir informacija. 11.1. Pardavėjas savo
  nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas. 11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti
  akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų
  atlikimo momento. 11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo
  priemonėmis. 11.4. Pirkėjas gali domėtis ir siųsti klausimus Pardavėjo el. parduotuvės nurodytais telefonais ir el. pašto
  adresais. 11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio
  ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 • 12. Baigiamosios nuostatos. 12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo
  Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. 11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo,
  sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.